Hot Line  081-918-1459, 089-921-4845
Language: 

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงิน
 

วิธีชำระเงิน มี 2 แบบ
 

1. การชำระเงินโดยการโอน

  • ธนาคารกสิกรไทย น้อมจิตร บุญญาภิสมภาร
  • บัญชีออมทรัพย์ 005 2 82828 7

2. ชำระผ่าน Western Union

  • Name : Kanjana
  • Lastname : Boonyapisompan